Tags

, , ,

OPVSCVLA ARCHÆOLOGICA, VOL.33, Zagreb, 2009.

Sažetak:

Dugi dvosjekli mačevi spadaju među najvažnije karolinške nalaze s područja ranosrednjovjekovne Hrvatske kneževine i susjednih sklavinija. Najveći dio njih, nešto više od polovice ukupnoga broja, pripada tipu K prema Petersenovoj tipologiji. Iako su ti mačevi obrađivani već mnogo puta kako u domaćoj tako i u stranoj literaturi, još uvijek ima mnogo prostora za nov osvrt na njih. U vremenu koje je prošlo od posljednjih radova Z. Vinskoga o toj temi pojavilo se nekoliko važnih stranih djela o ranosrednjovjekovnim mačevima nepravedno zapostavljenih u domaćoj znanstvenoj literaturi. Pojavile su se i važne pojedinosti o pojedinim nalazima iz Hrvatske koje su nepoznate u stranoj literaturi. U ovome su radu na jednome mjestu prikazani svi dosad objavljeni mačevi tipa K sa širega područja ranosrednjovjekovne Hrvatske, kao i dio stranih nalaza skupljenih prema dostupnoj literaturi. Uz pregled istraživanja i tipološku obradu temeljenu na balčacima donosi se osvrt na sječiva te se raspravlja o podrijetlu i ulozi mačeva, prije svega u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj.

Ključne riječi: mačevi tipa K, rani srednji vijek, Hrvatska, Karolinzi.

Abstract:

Long double-edged swords are among the most important Carolingian finds from the territory of the early medieval Croatian principality and the neighbouring sclaviniae. Most of them – over half of the original number – are type K according to Petersen’s typology. Even though these swords have been examined many times both in the domestic and foreign literature, there is still much room of a new consideration of them. During the time that has elapsed since Z.Vinski published the last works on this topic, several major foreign works on early medieval swords appeared that were neglected in the domestic scholarly literature. Some important details on individual finds from Croatia also emerged which remain unknown in the foreign literature. This works encompasses all previously published type K swords from the wider territory of medieval Croatia, and all foreign finds gathered on the basis of available sources. In addition to an overview of the research and a typological analysis based on sword hilts, there is also a consideration of blades and a discussion of the origin and role of swords, above all in early medieval Croatia.

Key words: type K swords, Early Middle Ages, Croatia, Carolingians.

Click to read this article on Academia.edu

 

Anúncios